Nowelizacja Prawa budowlanego


W dniu 16 marca 2015 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie 28 czerwca 2015 r. za wyjątkiem art. 1 pkt 34, którego data obowiązywania została przewidziana na 1 stycznia 2016 r.

Wymieniona powyżej ustawa nowelizującą Prawo Budowlane ma za zadanie usprawnić oraz przyśpieszyć proces budowlany.

Do zmian doszło na kilku płaszczyznach, po pierwsze rozszerzony został katalog obiektów, które wymagać będą nie jak dotychczas decyzji o pozwoleniu na budowę, ale zgłoszenia właściwemu organowi. Wymóg ten m.in. będzie dotyczył wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane czy też wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Co więcej zmianie uległ katalog dokumentów wymaganych przy składaniu projektu budowlanego. Zlikwidowano obowiązek dołączenia oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, czy też oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

Ponadto, zgodnie treścią nowelizacji inwestor nadal będzie zobowiązany do zawiadomienia o rozpoczęciu robót wymagających m. in. pozwolenia na budowę czy zgłoszenia budowy jednakże nie ma on już ściśle wyznaczonego terminu na dokonanie tej czynności.

Skróceniu uległ również termin oznaczający tzw. milczącą zgodę na użytkowanie. W świetle nowych przepisów do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić, jeśli w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia właściwemu organowi nie wniesie on sprzeciwu.