Współpraca z magazynem Jura w zakresie Ksiąg Wieczystych

 

KANCELARIA PRAWNA JAWORSKA & WSPÓLNICY niezmiennie od 5 lat wspiera swoją wiedzą czytelników magazynu Jura. Jako aktywny członek zrzeszającej przedsiębiorców Jurajskiej Izbie Gospodarczej dbamy o edukację prawną jej członków. Dzisiaj dzielimy się widzą na temat ksiąg wieczystych.

Ile trwa proces likwidacji spółki?

Likwidacja spółki z o.o. trwa co najmniej 6 miesięcy od dnia opublikowania w MSiG ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Na czas trwania ma wpływ sytuacja spółki, ilość spraw do zamknięcia czy majątek do spieniężenia. Nie bez znaczenia jest też czas oczekiwania na wykreślenie spółki z KRS. Zatem należy przygotować się, że likwidacja potrwa przynajmniej 8 miesięcy.

Ile kosztuje restrukturyzacja firmy?

Na sumę kosztów składać się będą: opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego; wynagrodzenie nadzorcy lub zarządcy sądowego; wydatki sądowe w toku postępowania. Od wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego musisz zapłacić opłatę sądową w wysokości 1.000 zł. Wyjątek stanowi uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego (jeden z rodzajów restrukturyzacji), tu opłata wynosi 200 zł. Prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego można zlecić radcy prawnemu lub adwokatowi. Koszty zastępstwa procesowego wynosić będą co najmniej 3.600 zł. Im bardziej skomplikowana sprawa, tym koszty te mogą być wyższe.Koszt uproszczonej restrukturyzacji będzie zdecydowanie niższy niż w przypadku innych postępowań restrukturyzacyjnych. Zasadniczymi kosztami są: koszty obwieszczeń w MSiG (500 zł za obwieszczenie), opłata sądowa od wniosku o zatwierdzenie układu (1000 zł) oraz wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego. Celem ustawodawcy było ograniczenie ustawowe maksymalnego wynagrodzenia doradców zwłaszcza w stosunku do mikro i małych przedsiębiorców oraz w przypadku, gdy sąd odmówi zatwierdzenia układu lub dojdzie do umorzenia postępowania. Regulacje zapewniają zatem dłużnikowi, że postępowanie nie będzie drogie, szczególnie w razie niepowodzenia.

Co zwalnia z płacenia alimentów? Kiedy nie należą się alimenty na dziecko?

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Przepisy przewidują sytuacje, po których wystąpieniu możemy doprowadzić do zaprzestania płacenia alimentów. Pamiętać jednak należy, że uchylenie obowiązku alimentacji może nastąpić jedynie poprzez orzeczenie sądowe. Wymaga więc złożenia stosownego pozwu. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego: jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem; jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się; jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Z obowiązku zwalniają osiągnięcie przez dziecko samodzielności finansowej, zaprzestanie dalszej nauki, zawarcie przez dziecko związku małżeńskiego, znalezienie się rodzica w trudnej sytuacji.

Jak przebiega likwidacja spółki? Jak zlikwidować spółkę z O.O krok po kroku?

Likwidację można rozpocząć pod warunkiem, że wystąpiła jedna z przyczyn umożliwiających rozwiązanie spółki. Likwidacja spółki rozpoczyna się uchwałą wspólników o rozwiązaniu spółki. Warto zwrócić uwagę na jej szczególną formę – akt notarialny. W powyższej lub osobnej uchwale należy również wskazać likwidatorów, którymi co do zasady są członkowie zarządu spółki z o.o. Można jednak, w umowie spółki lub uchwale wspólników o rozwiązaniu spółki, inaczej uregulować tę kwestię. Zdarza się również, że likwidatorów powołuje sąd. Zgodnie z art. 277 Kodeksu spółek handlowych, do sądu rejestrowego należy zgłosić: otwarcie likwidacji; nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy; sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów; wszelkie zmiany w tym zakresie, nawet jeśli nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Jest to pierwsza czynność, którą musi wykonać likwidator. Kolejnym krokiem jest ogłoszenie otwarcia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przez likwidatorów, wzywając jednocześnie wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Etap następny rozpoczyna czynności, które zmierzają bezpośrednio do likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji, który składają zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia. Do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Likwidatorzy powinni również: zakończyć interesy bieżące spółki; ściągnąć wierzytelności; wypełnić zobowiązania; upłynnić majątek spółki. Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia likwidacji. Po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (sprawozdanie likwidacyjne) i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie spółki z rejestru. O rozwiązaniu spółki likwidator albo syndyk powinien zawiadomić również właściwy urząd skarbowy, przekazując odpis sprawozdania likwidacyjnego. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.

Z kim zostaną dzieci po rozwodzie?

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. W braku porozumienia, o którym mowa powyżej, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Co to jest restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja firmy to proces zbiorczych działań w sferze kapitałowej, zarządczej (organizacyjnej), czy po stronie aktywów firmy, których celem jest zwiększenie efektywności, optymalizacja sposobu wykorzystania posiadanych zasobów przedsiębiorstwa, czy poprawa pozycji podmiotu na konkurencyjnym rynku. Procedura zmierzająca do uniknięcia ogłoszenia upadłości wiąże się m.in. ze znalezieniem przyczyn kryzysu ekonomicznego przedsiębiorstwa, ich eliminacją, poprawą relacji z wierzycielami, czy kontrahentami. Występuje też możliwość poprawy płynności finansowej w przyszłości na skutek pozyskania dodatkowych źródeł finansowania. Skorzystanie z powyższych aspektów restrukturyzacji firmy możliwe jest na skutek czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Procedury te są regulowane przez ustawę prawo restrukturyzacyjne i dzięki nim dłużnik może zyskać m.in. ochronę przed egzekucją komorniczą.W tzw. Tarczy 4.0 wprowadzono narzędzie, które stało się bardzo popularne wśród polskich firm i jest wykorzystywane nie tylko przez hotele i restauracje, ale również firmy przemysłowe, odzieżowe, transportowe itp. To uproszczona restrukturyzacja. Jest to rozwiązanie tymczasowe, ponieważ ustawodawca przewidział, że obwieścić o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego można najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r., jednakże pojawiają się już głosy, aby narzędzie to w tej lub nieco zmodyfikowanej formie zostawić na stałe w polskich porządku prawnym, ponieważ dotychczasowe rozwiązania w zakresie restrukturyzacji firm (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyśpieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i sanacja) to procedury skomplikowane, czasochłonne i drogie, a w konsekwencji nieefektywne. Gwarancje praw wierzycieli są tam zapewnione, jednakże powodują one jednocześnie to, że restrukturyzacja się nie udaje. Uproszczona restrukturyzacja miała być w założeniu tania, efektywna i szybka.

Tytuł Partnera 20 lecia dla Pani Mecenas Anna Jaworska

Pani Mecenas Anna Jaworska została wyróżniona Nagrodą Partnera 20′ lecia Jurajskiej Izby Gospodarczej za nieustannie udzielaną pomoc prawną, współpracę, oraz współdziałanie na rzecz aktywizacji przedsiębiorców i konsolidację idei samorządności gospodarczej.

Ile kosztuje likwidacja spółki?

Pierwszym kosztem związanym z likwidacją jest koszt notariusza za sporządzenie w formie aktu notarialnego protokołu posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, które podejmuje uchwałę o rozpoczęciu likwidacji spółki. Taka uchwała najczęściej rozpoczyna proces likwidacji. Do tego doliczyć trzeba koszty wypisów aktów notarialnych z uchwałą potrzebnych likwidatorom w dalszych etapach likwidacji. Otwarcie likwidacji trzeba zgłosić w sądzie rejestrowym. Opłata od tego wniosku to 250 złotych. Do tego trzeba doliczyć koszt opłaty za ogłoszenie, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji – koszt ten to 100 zł. Kolejny koszt związany jest z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zawierającym wezwanie wierzycieli spółki do zgłaszania swoich wierzytelności. Po przeprowadzeniu likwidacji trzeba zgłosić do sądu rejestrowego wniosek o jej wykreślenie. Jeśli w trakcie likwidacji spółki będziecie korzystali z pomocy profesjonalnego wsparcia do kosztów doliczyć należy także: koszty obsługi księgowej procesu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz koszty obsługi prawnej procesu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podsumowując spis kosztów przy likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest następujący: opłaty notarialne – ok. 1.000 złotych (bez opłaty dla spółek S24); opłaty sądowe (w tym opłata za ogłoszenia w MSiG ogłoszeń o otwarciu likwidacji spółki i jej wykreśleniu) – 750 złotych; opłata za ogłoszenie w MSiG wezwania wierzycieli – ok. 300 złotych; obsługa księgowa procesu likwidacji – ok. 1.000 złotych; wynagrodzenie kancelarii – ok. 3.000 złotych.

O co pyta sąd na rozprawie rozwodowej ?

Sąd zazwyczaj rozpoczyna przesłuchanie strony od ogólnych pytań o zawarty związek małżeński. Ta część pytań zazwyczaj nie nastręcza stronom trudności. Przykładowe pytania w tym zakresie np.: Kiedy Pan/Pani zawarł związek małżeński? Czy to Pana/Pani pierwszy związek małżeński? Zawierał Pan/Pani umowy majątkowe małżeńskie? Czy ma Pan/Pani dzieci z powodem/pozwanym? Jeśli tak, to ile, w jakim wieku? Czy ma Pan/Pani wiedzę o innych dzieciach pozamałżeńskich? Dalsze pytania Sądu muszą zmierzać do ustalenia, czy w przypadku stron doszło do trwałego i zupełnego rozkłady pożycia. Jak układało się pożycie małżeńskie po ślubie? Kiedy ustało pożycie fizyczne? Jaka była przyczyna ustania pożycia fizycznego? Jak układały się Pana/Pani relacje z pozwanym/powodem po ślubie? Jak i kiedy przestało w małżeństwie przestało się układać? Kiedy przestała Pan/Pani planować przyszłość z pozwanym/powodem? Kiedy ustało uczucie do męża/żony? Dlaczego? Gdzie Pan/Pani mieszkał po ślubie? Czy w dalszym ciągu mieszka Pan/Pani z mężem/żoną? Od kiedy nie mieszka Pan/Pani z mężem/żoną? Kto zdecydował o wyprowadzce? Czy korzysta Pan/Pani z tego samego konta bankowego w celu realizacji swoich potrzeb? Czy widzi Pan/Pani możliwość dalszego trwania w związku małżeńskim i odbudowania go? Dlaczego tak/nie? Pytania Sądu do stron w dalszej kolejności mogą dotyczyć np. wspólnych dzieci, wspólnego mieszkania czy możliwości zarobkowych stron. Wypadku bowiem orzeczenia rozwodu wobec osób, które mają dzieci, obligatoryjne jest orzeczenie o alimentach, władzy rodzicielskiej i kontaktach z dziećmi.