Jakie są korzyści skorzystania z upadłości konsumenckiej?

  • oddłużenie i komfort psychiczny
  • nowy startdla osób, które borykają się z długami
  • przywrócenie normalnych warunków życiowych
  • zawieszeniepostępowania windykacyjnego (przedsądowego), sądowego i egzekucyjnego
  • bieg naliczanych odsetek zostaje zatrzymany, czyli dług nie wzrasta
  • w razie sprzedaży mieszkania lub domu przez syndyka, uprawienie do otrzymywania kwoty pieniężnej równej przeciętnemu czynszowi za okres od 12 do 24 miesięcy

Zgoda na rozwód bez orzekania o winie.

Należy pamiętać, że sądowi lub pełnomocnikom  zależy przede wszystkim na jak najszybszym zakończeniu sprawy, najlepiej już na pierwszej rozprawie. Nie zawsze będzie to korzystne dla pokrzywdzonego współmałżonka. Często jedynie argumenty, które mogą być podniesione w sprawie rozwodowej (np. dotyczące orzekania o winie za rozkład pożycia, alimentów na współmałżonka, ograniczenia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem) mogą skłonić drugą stronę do korzystnych dla nas ustępstw, np. dokonania podziału majątku, wyprowadzenia się z mieszkania, ustalenia godziwych alimentów na dzieci bądź współmałżonka. Sprawa rozwodowa jest jedynym momentem na podniesienie tych kwestii, później przy sprawie np. o podział majątku będzie już na to za późno.

Przeznaczenie majątku stowarzyszenia

Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucieJeśli statut nie zawiera postanowień w tym zakresie, w uchwale można wprost wskazać na jaki podmiot zostanie przekazany majątek. Co do zasady, podmiot, na który ma nastąpić przekazanie, powinien prowadzić działalność o zbliżonych celach co likwidowane stowarzyszenie. W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie, sąd orzeknie o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Osoba fizyczna nie prowadząca (w chwili składania wniosku) działalności gospodarczej – także taka, która zamknęła działalność gospodarczą. Upadłość konsumencką może również ogłosić przedsiębiorca, jeżeli odpowiednio wcześniej zakończy prowadzenie firmy. Wtedy przedsiębiorca stanie się konsumentem i będzie mógł wnieść wniosek o ogłoszenie upadłości. Po zamknięciu postępowania przez Sąd, dłużnik oddłuży się zarówno z długów powstałych podczas prowadzenia działalności, jak i zobowiązań prywatnych.

Niezebranie, zniszczenie, niezabezpieczenie bądź oddanie dowodów winy współmałżonka.

Zazwyczaj (chodź nie jest to regułom) rozwód spowodowany jest niedopuszczalnym zachowaniem ze strony jednego z małżonków. Przykładów takich zachowań może być wiele- przemoc domowa, alkoholizm, zdrady, hazard, przemoc psychiczna. Należy pamiętać, że winę współmałżonka przed sądem trzeba udowodnić. Jeśli zdobędziesz dowody winy współmałżonka (np. raport detektywistyczny, nagrania awantur wszczynanych przez współmałżonka, list/mail/sms z przyznaniem się do winy, list/mail/sms z wyznaniami bądź zdjęcia wskazujące na intymną relację z inną osobą, obdukcję, zaświadczenie o odbyciu terapii odwykowej)zabezpiecz je należycie. Zalecamy zrobić kopię tych dowodów i dobrze je ukryć tak aby współmałżonek nie mógł ich znaleźć. Ważnym jest aby nie kierować się chwilą lub impulsem i w momencie chwilowej poprawy stosunków nie oddawać współmałżonkowi dowodów jego winy ani ich nie niszczyć.

Przyczyny rozwiązania stowarzyszenia

W uchwale powinno znaleźć się uzasadnienie podjęcia decyzji o likwidacji stowarzyszenia. Przyczyny rozwiązania stowarzyszenia mogą być dowolne. Najczęściej jest to spadek zaangażowania członków stowarzyszenia lub wyczerpanie się formuły jego działania

Jakie są przyczyny rozwiązania spółki?

Proces likwidacji spółki z o.o. to proces, którego pierwszym etapem jest wystąpienie okoliczności powodujących rozwiązanie spółki (choć nie każde rozwiązanie spółki oznacza jej likwidację). Może to być zarówno wola wspólników, jak i inne obiektywne okoliczności skutkujące tym, że spółka będzie zmierzała do zakończenia swojej działalności. Przyczyny rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są następujące: a) przyczyny przewidziane w umowie spółki-
Już na etapie sporządzania umowy spółki z o.o., czy w trakcie jej funkcjonowania, wspólnicy mogą wskazać w umowie spółki określone scenariusze, w których spółka zostanie rozwiązana bez konieczności podejmowania dodatkowych działań przez wspólników. Takimi przyczynami określonymi w umowie spółki może być np.: upływ terminu na jaki spółka została zawarta, realizacja określonej inwestycji, uzyskanie finansowania zewnętrznego, odmowa rejestracji patentów i innych praw własności intelektualnej potrzebnych w planowanej przez spółkę działalności, czy nieobecność w spółce wskazanych osób. b) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza -W każdym momencie funkcjonowania spółki wspólnicy mogą podjąć decyzje o jej rozwiązaniu. Z momentem podjęcia takiej uchwały otwiera się likwidacja sp. z o.o. Dla swej ważności uchwała wymaga oddania na nią kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów oraz zaprotokołowania w formie aktu notarialnego. W treści uchwały o rozwiązaniu spółki warto wskazać kto będzie pełnił funkcję likwidatora oraz sposób reprezentacji spółki przez likwidatorów.c) ogłoszenie upadłości spółki – Spółka ulega rozwiązaniu z momentem ogłoszenia postanowienia o upadłości spółki w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego. Należy mieć na uwadze, że samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki nie powoduje rozwiązania spółki. d) inne przyczyny przewidziane prawem-
Są to sytuacje szczególne mające miejsce na przykład przy łączeniu się spółek (to także przykład sytuacji, w której nie będzie prowadzona likwidacja), czy będące sankcją za naruszenie przepisów antymonopolowych.

Jak długo jest rozpatrywany wniosek o upadłość ?

Jak wynika z przepisów, wniosek o upadłość konsumencką powinien zostać rozpatrzony do 30 dni od jego złożenia, lecz, jak wynika z praktyki, trwa to zwykle dłużej. Oznacza to, że w niektórych uzasadnionych sytuacjach Sąd może przekroczyć ten termin. Będzie to miało miejsce w kilku przypadkach, a wymienić wystarczy: 1.braki formalne we wniosku – aby ich uniknąć (i dzięki temu skrócić czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku do minimum), swoją sprawę warto powierzyć Ekspertowi specjalizującemu się w upadłości konsumenckiej;2.duże obłożenie sądu wnioskami o upadłość konsumencką – w ostatnich latach upadłość konsumencka cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród konsumentów, a to powoduje, że w sądach toczy się coraz więcej takich spraw.

Czy pierwsza rozprawa rozwodowa ma charakter pojednawczy?

Nie. Dawniej istniało coś takiego jak posiedzenie pojednawcze, na którym małżonkowie, jeszcze przed rozprawą, byli nakłaniani do odnowienia pożycia. Dziś ta praktyka nie jest stosowana i nawet pierwsze posiedzenie w sądzie od razu organizowane jest w celu dokładnego zbadania sprawy i ewentualnego rozwiązania związku. Sąd w czasie rozprawy nie namawia małżonków do obudowy relacji. Jednym krokiem, jaki może w tym kierunku poczynić, to skierować strony do mediacji. Muszą jednak być ku temu wyraźne powody (szanse na odbudowę więzi) oraz zgoda rozwodzącej się pary.

Na czym polega otwarcie likwidacji stowarzyszenia?

Likwidacja stowarzyszenia rozpoczyna się od decyzji walnego zebrania członków stowarzyszenia. Przed podjęciem decyzji o likwidacji, należy sprawdzić statut stowarzyszenia. Statuty stowarzyszeń często zawierają wymóg uzyskania odpowiedniej większości głosów dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia. Statut może też szczegółowo regulować inne aspekty dot. likwidacji stowarzyszenia. Należy również pamiętać aby walne zebranie członków stowarzyszenia zostało zwołane przez odpowiedni organ, w sposób uwzględniający zasady opisane w statucie.