SOS Wioski Dziecięce

Mecenas Anna Jaworska została zaproszona na Galę zorganizowaną na rzecz inicjatywy „SOS Wioski Dziecięce”, gdzie odebrała podziękowanie za wspieranie i aktywną pracę na rzecz Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce”.

 

Jak zawiesić działalność fundacji?

Z formalnego punktu widzenia przepisy polskiego prawa nie przewidują takiej sytuacji jak zawieszenie działalności organizacji. Nie ma możliwość zawieszenia osobowości prawnej danej organizacji. Fundacje działają, nawet jeśli nie prowadzą działań. Nawet jeśli organizacja wewnętrznie podejmie stosowną uchwałę o zawieszeniu prowadzonych przez siebie działań, nie zwolni ją to między innymi z obowiązków związanych ze składaniem corocznych rozliczeń do urzędu skarbowego przez organizację, sporządzania sprawozdań finansowych, wykonywania obowiązków związanych z zapisami statutowymi organizacji. Decyzja o czasowym zawieszeniu działalności organizacji jest jej wewnętrzną decyzją, organizacja nie ma obowiązku zgłaszania czasowego zawieszenia działalności do żadnego z urzędów, ponieważ w świetle prawa dalej będzie funkcjonowała jako osoba prawna.

Od czego zacząć przy rozwodzie?

Rozwód zaczyna się od sporządzenia i wniesienia pozwu o rozwód. Pozew musi być na piśmie, spełniać wymogi formalne i zawierać informacje, na podstawie których sąd będzie mógł orzec całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. W pozwie rozwodowym nie powinno zabraknąć następujących informacji: oznaczenie, że jest to pozew rozwodowy; oznaczenie sądu, do którego pismo jest kierowane; precyzyjne określenie obu stron postępowania rozwodowego, co znaczy, że należy podać imiona i nazwiska oraz adresy powoda i pozwanego (powód, czyli osoba, która wnosi pozew, musi dodatkowo podać swój numer PESEL); jasno sprecyzowane żądania, to znaczy trzeba określić, czy wnosimy o rozwód z orzekaniem o winie czy bez; żądania dodatkowe, dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi, alimentów czy korzystania ze wspólnego mieszkania; informacja o tym, czy podjęto próbę mediacji lub wyjaśnienie, dlaczego tego nie zrobiono; uzasadnienie, czyli argumenty i dowody potwierdzające całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Co się dzieje gdy firma ogłasza upadłość?

Bankructwo firmy to niemożność regulowania swoich zobowiązań względem wierzycieli. Zgodnie z domniemaniem wskazanym w ustawie z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe do niewypłacalności dochodzi, jeśli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące, licząc od dnia spłaty zobowiązań Dłużnicy – osoby prawne lub jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznała zdolność prawną, stają się niewypłacalne także wtedy, gdy ich zobowiązania pieniężne przekraczają wartość ich majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące. Jeśli sąd ogłosi upadłość, upadły straci kontrolę nad majątkiem, a przejmie ją syndyk. Po upłynnieniu masy upadłościowej (poszczególnych elementów majątku firmy) dokona także podziału środków finansowych pomiędzy wierzycieli. W przypadku spółek prawa handlowego zakończenie postępowania upadłościowego oznacza zazwyczaj wykreślenie przedsiębiorstwa z rejestru KRS.

Ile kosztuje rozwód 2022?

Stała opłata od złożenia pozwu rozwodowego wynosi 600 zł. Opłatę tę wnieść należy do właściwego sądu. Jeżeli sąd w toku postępowania o rozwód ma dokonać również podziału majątku, należy uiścić dodatkowo opłatę w kwocie 300 zł lub 1000 zł (w zależności od tego, czy projekt sposobu podziału majątku jest zgodny czy nie). Jeżeli stronę w postępowaniu o rozwód ma reprezentować adwokat lub radca prawny należy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł do właściwego urzędu miasta. Wynagrodzenie radcy prawnego lub adwokata jest ustalane z każdym klientem indywidualnie. W zależności od przebiegu sprawy należy się liczyć również z tym, że strony mogą ponosić koszty związane z przeprowadzaniem poszczególnych dowodów (np. opinii biegłych). Zasadą postępowania cywilnego jest, że strona przegrywająca ponosi koszty procesu. Jeżeli jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego za rozkład pożycia małżeńskiego, to na żądanie małżonka niewinnego będzie on musiał zwrócić wszystkie koszty postępowania. W przypadku, gdy sąd orzeknie o alimentach na rzecz rozwiedzionego małżonka, strona przegrywająca zostanie obciążona opłatą stosunkową od zasądzonego roszczenia. Jeżeli wyrok rozwodowy obejmuje także orzeczenie o eksmisji albo o podziale majątku, sąd nakaże uiszczenie opłaty w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie. Jeżeli doszło do rozwodu bez orzekania o winie, połowa z opłaty stałej od pozwu (300 zł) zostanie powodowi zwrócona przez sąd, zaś druga strona będzie musiała zwrócić powodowi 150 zł. Pozostałe koszty procesu będą podzielone po połowie, a koszty pełnomocników każda ze stron poniesie we własnym zakresie.

Ile kosztuje likwidacja fundacji?

Opłata za wykreślenie organizacji z KRS to 300 zł. Jeśli wniosek jest przesyłany pocztą do wniosku dołączamy także potwierdzenie przelewu dokonania opłaty sądowej albo wniosek o zwolnienie z tej opłaty.

Kalendarz Gwiazd 2023

Mecenas Anna Jaworska została wyróżniona jako przedsiębiorca o wielkim sercu. W szlachetnej inicjatywie wraz z Maciejem Kurzajewskim wspierała „SOS Wioski Dziecięce”, pod hasłem „Bo żadne dziecko nie powinno zasypiać i budzić się w obawie o własne życie.

Współpraca z magazynem BUSINESS WOMAN & LIFE

Kancelaria rozpoczęła współpracę z magazynem BUSINESS WOMAN & LIFE. Zapraszam do lektury cyklicznych wpisów o interesującej tematyce prawnej. Wierzymy, że wiedza jaką mamy pomoże, wesprze, oraz doda skrzydeł i pewności siebie w prowadzeniu biznesu.