Co dzieje się z długami przy upadłości konsumenckiej z brakiem majątku?

Może się wydawać, że brak majątku uniemożliwia oddłużenie. Nie jest to prawdą, ponieważ jeśli dojdzie do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, dalsze postępowanie oddłużeniowe może potoczyć się według różnych scenariuszy uzależnionych od sytuacji finansowej dłużnika:1.Sąd może ustalić plan spłaty wierzycieli – jeśli dłużnik nie ma majątku, lecz ma dochody (np. z tytułu pracy zarobkowej lub emerytury), wierzyciele zostaną spłaceni właśnie z jego bieżących dochodów według określonego harmonogramu spłat. 2.Długi zostaną całkowicie umorzone – przy braku majątku całkowite umorzenie długów możliwe jest w sytuacji, gdy dłużnik trwale jest pozbawiony możliwości spłaty zobowiązań np. z powodu kalectwa, czy przewlekłej choroby. 3.Długi zostaną umorzone warunkowo na okres do 5 lat – sąd może wydać taką decyzję, jeśli istnieje szansa, że w określonym czasie dłużnik odzyska zdolność do spłaty zadłużenia np. wskutek odzyskania zdrowia lub otrzymania spadku. Jeśli do tego dojdzie w określonym terminie, na wniosek dłużnika lub wierzyciela sąd uchyli postanowienie o umorzeniu i ustali plan spłat.

Proces zgłoszenia otwarcia likwidacji fundacji

Podjęcie uchwały o likwidacji fundacji nie oznacza jeszcze utraty bytu prawnego fundacji. Uchwałę o likwidacji fundacji należy zgłosić do sądu rejestrowego. Dokonuje tego wybrany likwidator na odpowiednich drukach zgłoszeniowych. Do głównego druku zgłoszeniowego należy dołączyć: 1.uchwałę o likwidacji fundacji zawierającą wskazanie przyczyn likwidacyjnych, 2.uchwałę o wyborze likwidatora wraz z określeniem sposobu reprezentacji fundacji w czasie likwidacji, 3.zgodę likwidatora na objęcie funkcji wraz ze wskazaniem adresu do korespondencji, 4.uchwałę o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji fundacji, 5.dowód uiszczenia opłaty sądowej.Otwarcie likwidacji przez sąd podlega opłacie sądowej. Dla fundacji prowadzących działalność gospodarczą i zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego opłata ta wynosi 350,00 zł. Fundacja wpisana jedynie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zobowiązana jest uiścić opłatę w niższej wysokości wynoszącej 150,00 zł.

Czym jest Sprawozdanie Likwidacyjne?

Sprawozdanie likwidacyjne sporządza się na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Sprawozdanie to likwidatorzy następnie przedstawiają wspólnikom, którzy powinni je zatwierdzić uchwałą Zgromadzenia Wspólników tym samym zamykając likwidację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Likwidatorzy ogłaszają zatwierdzone sprawozdanie likwidacyjne w siedzibie spółki. Jeżeli poprawnie zwołane przez likwidatorów Zgromadzenie Wspólników nie będzie mogło podjąć uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego z powodu braku kworum, uchwała ta nie będzie wymagana do ogłoszenia sprawozdania likwidacyjnego w siedzibie spółki oraz zgłoszenia zamknięcia likwidacji do sadu rejestrowego i wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców.Przy zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego wspólnicy powinni wyznaczyć osobę, której zostaną oddane na przechowanie księgi i dokumenty rozwiązanej spółki. W przypadku braku takiego wskazania, przechowawcę wyznaczy sąd rejestrowy.

Co nie podlega podziałowi majątku po rozwodzie?

Majątek osobisty stanowi mienie, do którego tytuł prawny posiada tylko jeden małżonek. W skład majątku osobistego wchodzą przede wszystkim przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, czyli de facto, przed zawarciem małżeństwa. Wszelkie mienie jakie małżonek posiadał przed zawarciem małżeństwa nie wchodzi do majątku wspólnego. Majątek osobisty stanowią też przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa. Zalicza się do nich: majątek nabyty przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. (ta zasada nie dotyczy przedmiotów, które służą do prowadzenie gospodarstwa domowego i nie zostały wyraźnie zastrzeżone przez spadkodawcę lub darczyńcę dla jednego małżonka); prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, np. wkłady majątkowe wniesione przez małżonka do spółki cywilnej, której jest wspólnikiem; przedmioty służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, np. jego odzież, biżuteria, przedmioty związane z jego hobby; prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, np. prawo dożywocia lub użytkowania, spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania; przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość; nagrody za osobiste osiągnięcia; prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy. Pobrane już wynagrodzenie za pracę lub dochody z działalności gospodarczej małżonka wchodzą w skład majątku wspólnego. Natomiast roszczenie o ich uzyskanie jest składnikiem majątku osobistego małżonka. Konsekwentnie do majątku osobistego należą przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, a więc sumy uzyskane ze sprzedaży np. przedmiotu darowizny nie wchodzą do majątku wspólnego i przysługują tylko wcześniej obdarowanemu małżonkowi.

Co oznacza powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców?

Sąd rodzinny orzekając o rozwodzie może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień względem dziecka. W takiej sytuacji sąd w wyroku rozwodowym wskaże do jakich praw i obowiązków ogranicza władzę rodzicielską drugiego z rodziców. Na przykład może zaznaczyć, iż kwestie dotyczące leczenia dziecka muszą być rozstrzygane wspólnie przez obojga rodziców lub, że rodzic może decydować o kierunku kształcenia dziecka. Jeżeli sąd w wyroku rozwodowym nie wyszczególni pewnych kwestii, oznacza to, iż rodzic, który ma pełną władze rodzicielską może samodzielnie decydować w kwestiach niewyszczególnionych.

Podziękowania od Jurajskiej Izby Gospodarczej

KANCELARIA PRAWNA JAWORSKA & WSPÓLNICY otrzymała podziękowanie za całokształt współpracy z członkami Jurajskiej Izby Gospodarczej, a w szczególności za opracowywanie i przekazywanie do druku cyklu artykułów przybliżających przedsiębiorcą tematykę prawniczą. Serdecznie dziękuję całemu zespołowi Kancelarii za codzienne zaangażowanie w pracę na rzecz przedsiębiorców.

Kim są likwidatorzy spółki z o.o. ?

Likwidatorów wskazuje się w zgłoszeniu o otwarcie likwidacji składanym w sądzie rejestrowym, o czym pisaliśmy w Kroku 1. Funkcje likwidatorów pełnią dawni członkowie zarządu likwidowanej spółki, których mandaty wygasają z momentem rozwiązania spółki. Na mocy uchwały wspólników na to stanowisko mogą zostać powołane osoby spoza grona dawnych członków zarządu. Pełnienie funkcji likwidatora, poza zakresem kompetencji, nie odbiega zbytnio od pełnienia funkcji w zarządzie spółki. Z tego powodu zasada zgodnie z którą, interesy spółki kończą osoby, które wcześniej je prowadziły ma sens i sprawdza się w przypadkach braku konfliktów wspólników. Likwidatorzy uprawnieni są do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji.Wymogi dla osób chcących zostać likwidatorami są takie same jak dla członków zarządu. Mogą nimi być tylko osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za określone przestępstwa gospodarcze.Tak samo jak w przypadku członków zarządu, za pełnienie funkcji likwidatora co do zasady należne jest wynagrodzenie, które może być wypłacane przez spółkę na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, umowy o pracę, czy umowy zlecenia (kontrakt menadżerski).Likwidator ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki tak samo jak członek zarządu. W przypadku, w którym egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, za jej zobowiązania odpowiadać będą swoim majątkiem solidarnie wszyscy likwidatorzy. Z odpowiedzialności tej mogą się zwolnić tylko jeżeli wykażą, że we właściwym czasie zgłosili wniosek o ogłoszenie spółki, lub że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z winy likwidatorów, czy też, że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wierzyciel nie poniósł szkody.

Kto pokrywa koszty upadłości, gdy nie ma majątku?

Zgodnie z art. 491 Prawa upadłościowego jeśli majątek i dochody niewypłacalnego dłużnika nie pozwalają na pokrycie kosztów postępowania, to tymczasowo pokrywa je Skarb Państwa. Dłużnik powinien jednak je zwrócić w ramach planu spłaty zadłużenia. Taki zwrot może być odroczony do momentu, aż poprawi się sytuacja finansowa dłużnika np. gdy znajdzie zatrudnienie. Jeżeli natomiast nie ma na to szans (np. z powodu poważnej choroby), koszty postępowania mogą być całkowicie umorzone.Do umorzenia kosztów upadłości często dochodzi w przypadku emerytów, którzy nie mają majątku i w dodatku otrzymują niskie świadczenia z ZUS. Upadłość konsumencka emeryta bez majątku sprowadza się bowiem do określenia planu spłaty wierzycieli z jego emerytury, która co do zasady nie może być pobierana przez syndyka w całości, lecz jedynie do 25% wartości brutto świadczenia.Jednocześnie jednak obowiązuje kwota wolna od potrąceń, która musi zostać emerytowi na pokrycie kosztów utrzymania. Przy bardzo niskich świadczeniach może się więc okazać, że syndyk nie ma z czego pokryć ani wierzycieli, ani kosztów postępowania.

Jakie są prawa ojca po rozwodzie? Co należy się matce po rozwodzie? Co oznacza powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodziców?

Orzeczenie w przedmiocie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem wymaga wszechstronnego rozważenia przez sąd okoliczności faktycznych danej sprawy, dotyczących zarówno dziecka (dzieci) jak i rodziców. W pierwszej kolejności należy uwzględnić interes (dobro) dziecka i interes społeczny, nie zaś rodziców (por. wyrok SN z 25.08.1981 r., III CRN 155/81). Sąd bierze pod uwagę osobiste właściwości rodziców, ich kwalifikacje oraz stan emocjonalnej więzi pomiędzy nimi a dzieckiem, uwzględnia wiek dziecka, fakt ewentualnego wychowywania dziecka dotychczas przez jednego z rodziców. W końcu rozstrzyga z uwzględnieniem postulatu wspólnego wychowywania się rodzeństwa. Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oznacza przyznanie praw i obowiązków z niej wynikających na równi obojgu byłym małżonkom. Oboje mają zatem obowiązek i prawo do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jednak jego godności i praw. Atrybuty władzy rodzicielskiej są zarazem obowiązkiem rodziców, zaś jej podstawowym celem jest funkcja ochronna względem dziecka. Jeśli nie zachodzą przesłanki do pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, sąd powierzy ją jednemu z rodziców z jednoczesnym ograniczeniem władzy drugiego do określonych uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym nie jest równoznaczne z ograniczeniem władzy rodzicielskiej polegającym na wydawaniu odpowiednich zarządzeń przez sąd opiekuńczy w sytuacji zagrożenia dobra dziecka. Wynika raczej z potrzeba doprecyzowania, w jakich sprawach dotyczących dziecka, rodzicowi, któremu nie powierzono wykonywania władzy rodzicielskiej, będzie przysługiwało prawo współdecydowania wraz z rodzicem, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Zwykle będą to kwestie najistotniejsze, takie jak zmiana miejsca pobytu, kierunek kształcenia, wybór szkoły, leczenie. Nawet pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom nie zwalnia sądu od osobnego orzeczenia o kontaktach z dzieckiem. Prawo do utrzymywania przez rodziców kontaktów z dzieckiem nie należy bowiem do sfery sprawowania władzy rodzicielskiej. Jest to uprawnienie odrębne od władzy rodzicielskiej, wynikające z najbliższego pokrewieństwa. Kontakty mogą być utrzymywane nawet w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej albo powierzenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z ograniczeniem władzy drugiego do określonych uprawnień i obowiązków.