REGULAMIN

Przed dokonaniem zakupu w sklepie internetowym, każdy Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu sprzedaży.

Za pośrednictwem strony internetowej https://jaworska-kancelaria.pl/shop/konsultacja/ możliwy jest zakup konsulatacji prawnych.

Proces zakupu obsługiwany jest przez właściciela strony, tj.  KANCELARIA PRAWNA JAWORSKA & WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Wizjonerów 5 / 51, 31-356 Kraków, Polska, NIP: 6772488476, REGON: 524014367, adres e-mail: biuro@jaworska-kancelaria.pl

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, wprowadza się następujące znaczenie poniższych terminów:

 • Sklep internetowy – serwis funkcjonujący pod adresem internetowym https://jaworska-kancelaria.pl/shop/konsultacja/ 
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Konsultacji w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 • Przedsiębiorca –
  osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
  której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
  działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Konsultacja – usługa świadczona przy wykorzystaniu środków, służących do porozumiewania się na odległość lub w siedzibie Kancelarii, opłacona przelewem online.
 • Regulamin – niniejszy regulamin,
 • Sprzedawca/Usługodawca  – Anna Jaworska, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna Jaworska & Wspólnicy ul. Wizjonerów 5 / 51, 31-356 Kraków, Polska, NIP: 6772488476, REGON: 524014367
 • Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu produktów.

§ 2 Zakup Konsultacji

 1. Koszt porady prawnej jest zgodny z cennikiem zamieszczonym na stronie formularza rezerwacji porady: https://jaworska-kancelaria.pl/shop/konsultacja/ 
 2. Termin realizacji usługi ustalany jest telefonicznie lub poprzed e-mail, po zakupie Konsultacji.
 3. Usługodawca ustala e-mailowo z Klientem konieczność przesłania dokumentów, szczegółów niezbędnych do realizacji usługi oraz termin na ich przesłanie.
 4. Klient musi dokonać zakupu, poprzez wypełnienie formularza zamówienia i zatwierdzenie go poprzez opcję Kupuję i płacę.
  Możliwe formy zapłaty to przelew tradycyjny, przelew online, BLIK
 5. Domniemywa się, iż Klient jest osobą fizyczną. W sytuacji, w której w formularzu zamówienia, podano dane firmy, domniemywa się, że

Klient jest przedsiębiorcą i Usługa świadczona jest bezpośrednio w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.

§ 3 Zakres Konsultacji 

1.Zakres przygotowanej Porady wyznaczony jest przez stan faktyczny, który został przedstawiony przez Klienta.
2. Klient nie może powoływać się na niekompletność, nieprzydatność treści Porady czy szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z Usługi, jeśli nie przedstawił w sposób wyczerpujący stanu faktycznego.
3. Usługodawca będzie dostępny i odpowie na dodatkowe pytania klienta w terminie 24h od przesłanie pierwszej treści opinii. Odpowiedzi te nie wiążą się z dodatkowym wynagrodzeniem dla Usługodawcy.
4. Przesłanie nowych pytań, których nie obejmował stan faktyczny lub przesłanie ich po wyznaczonym w pkt 3 terminie, skutkuje koniecznością określenia przez Usługodawcę ponownie dodatkowej ceny Usługi.
5. Usługa realizowana jest w godzinach pracy Kancelarii, chyba, że dokonano innych indywidualnych ustaleń.
6. Klient oświadcza, iż jest świadomy, iż w polskim porządku prawnym brak jest wiążącej wykładni prawa (każda więc interpretacja aktu prawnego, nie ma charakteru bezwględnie obowiązującego i możliwe są odstępstwa od niej). Klient oświadcza, iż jest świadomy, iż w praktyce może spotkać się z odmiennym stanowiskiem i interpretacją tego samego stanu faktycznego.
7. Konsultacja indywidualna zawiera indywidualną interpretację danego stanu faktycznego przez Usługodawcę. Usługodawca może poinformować Klienta o rozbieżnościach w doktrynie, orzecznictwie, praktyce, w zakresie interpretacji przepisów, odnoszących się do przedstawionego stanu faktycznego, praktyce i orzecznictwie co do interpretacji przepisów prawnych, prezentując na tym tle własny pogląd, z zastrzeżeniem, że możliwe jest spotkanie się w teorii, jak i w praktyce z poglądem odmiennym. Taki sposób przygotowania Porady nie może być podstawą reklamacji.
8. Klient oświadcza, iż wiadomym mu jest, iż w sprawach podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych, celem zyskania pewności prawidłowości rozwiązania, powinien wystąpić o interpretację indywidualną do właściwego organu podatkowego
9.Usługodawca nie gwarantuje skutecznego rozwiązania problemu, przedstawionego w stanie faktycznym, takiego, jakie byłoby zgodne z życzeniem Klienta. O ile będzie to możliwe, Usługodawca zaproponuje różne rozwiązania wskazanego problemu i wskaże to, które jego zdaniem może być najbardziej korzystne lub skuteczne.

§ 4 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  2. W odniesieniu do Konsultacji prawnej indywidualnej: Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę (tj. przesłał Konsumentowi treść Konsultacji, porozumiał się z nim za pośrednictwem urządzeń, służących do porozumiewania się na odległość). Niniejszym Usługodawca informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.
  3. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta Konsument, który odstępuje od Umowy przed przesłaniem mu treści Konsultacji lub zrealizowania jej za pośrednictwem urządzeń, służących do porozumiewania się na odległość, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy. W szczególności dotyczy to analizy stanu faktycznego, analizy dokumentów, orzecznictwa, dokonanych przez Usługodawcę. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.

§ 5 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć treść Konsultacji wolną od wad.
  2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów lub samego procesu zakupowego.
  3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. biuro@jaworska-kancelaria.pl
  4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Usługodawcy. Odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail, który był wykorzystany do złożenia reklamacji.
  6. Usługodawca nie uwzględnia reklamacji, jeżeli:
  – w treści Konsultacji wyraźnie wskazał na istniejące rozbieżności w interpretacji przepisów i możliwość różnego ich stosowania;
  – w treści Konsultacji wskazał, iż niezbędne jest wystąpienie o interpretacje indywidualną do właściwych organów np. podatkowych;
  porada jest niekorzystna dla Klienta, ale zgodna z aktualnymi przepisami prawa, praktyką i orzecznictwem,
  – inny prawnik wydał odmienną opinię w tym samym temacie.

§ 6 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej na stronie https://jaworska-kancelaria.pl/ 

§ 7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową sprzedaży i/lub o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika produktu  lub konsultacji indywidualnej na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
  2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsumentem, ma możliwość:
  – zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  – zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą
  – skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
  4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 8 Zmiany Regulaminu

 1. W przypadku Klientów, będących jednocześnie Konsumentami, przepisy regulaminu nie uchybiają ich ochronie.
  2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie https://jaworska-kancelaria.pl/
  3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.
To Top