Zespół kancelarii zapewnia skuteczną upadłość firmową i restrukturyzację nawet w kilka dni z kompleksowym wsparciem ekspertów prawa.

Kancelaria profesjonalnie zajmuje się reprezentacją i doradztwem w zakresie prawa upadłościowego firm oraz restrukturyzacji. Dbamy o sprawny przebieg postępowania na każdym jego etapie. Kompleksowo obsługujemy przedsiębiorcę na każdym etapie postępowania, czerpiąc z wiedzy i doświadczenia specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Pomagamy w takim przeprowadzeniu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, aby w jak najwyższym stopniu zabezpieczyć Klienta. Upadłości ogłaszamy nawet w kilka dni.

Każdy klient otrzymuje dedykowanego opiekuna sprawy, który jest do jego dyspozycyj w godzinach pracy kancelarii. Poprzez to rozkładamy parasol ochronny nad naszym Klientem i całą jego sprawą.

 

 

Bankructwo firmy to niemożność regulowania swoich zobowiązań względem wierzycieli. Zgodnie z domniemaniem ustawy Prawo upadłościowe do niewypłacalności dochodzi, jeśli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące, licząc od dnia spłaty zobowiązań.

Jeśli sąd ogłosi upadłość, upadły straci kontrolę nad majątkiem, a przejmie ją syndyk. W momencie ogłoszenia upadłości wierzyciele mają możliwość dochodzenia swoich roszczeń wobec dłużnika już jedynie w trybie postępowania upadłościowego. Po upłynnieniu masy upadłościowej dokona także podziału środków finansowych pomiędzy wierzycieli. W przypadku spółek prawa handlowego zakończenie postępowania upadłościowego oznacza zazwyczaj wykreślenie przedsiębiorstwa z rejestru KRS.

Pierwszym kosztem w procesie ogłoszenia upadłości spółki jest opłata sądowa w wysokości 1.000 zł od wniosku o upadłość spółki. Do wniosku o upadłość trzeba też załączyć dowód zapłaty zaliczki na wydatki postępowania. Kwota ta zmienia się każdego roku i ustala się ją jako jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Kliknij tu, aby umówić się na bezpłatną konsultację

 

 

Restrukturyzacja firmy to proces zbiorczych działań, których celem jest zwiększenie efektywności, optymalizacja sposobu wykorzystania posiadanych zasobów przedsiębiorstwa, czy poprawa pozycji podmiotu na konkurencyjnym rynku. Procedura zmierzająca do uniknięcia ogłoszenia upadłości. W tzw. Tarczy 4.0 wprowadzono narzędzie, które stało się bardzo popularne wśród polskich firm.

Pierwszym krokiem inicjującym postępowanie podpisanie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym z Kancelarii o nadzór nad przebiegiem postępowania. Po podpisaniu umowy o nadzór kolejnym krokiem jest przygotowanie przez dłużnika z pomocą nadzorcy układu – spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz propozycji układowych. Dopiero podpisanie i złożenie tych dokumentów nadzorcy powoduje, że można wystąpić z wnioskiem o obwieszczenie o uproszczonej restrukturyzacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ostateczny kształt propozycji układowych może wynikać z przebiegu negocjacji z wierzycielami. Nadzorca układu wspólnie z dłużnikiem podejmuje również decyzje jak przeprowadzić głosowanie. Jeżeli uda się przyjąć układ – dłużnik powinien niezwłocznie, zachowując termin 4 miesięcy od obwieszczenia złożyć do właściwego sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Brak wniosku w tym terminie powoduje, że ustaje ochrona przed egzekucją i wszelkie dobrodziejstwa związane z uproszczoną restrukturyzacją.

Koszt uproszczonej restrukturyzacji to: koszty obwieszczeń w MSiG (500 zł za obwieszczenie), opłata sądowa od wniosku o zatwierdzenie układu (1000 zł) oraz wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego.

Kliknij tu, aby umówić się na bezpłatną konsultację


To Top