Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.9

Czy upadły po ustaleniu planu spłat może otworzyć działalność gospodarczą?

 

Upadły po ustaleniu przez sąd planu spłat i w trakcie jego wykonywania może otworzyć działalność gospodarczą. Taki zabieg jest jednak niemożliwy w trakcie trwania postępowania upadłościowego.

Skoro upadłość konsumencka kończy się z dniem uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłat to nic nie stoi na przeszkodzie aby po tej dacie upadły rozpoczął uzyskiwanie dochodu z osobiście wykonywanej przez upadłego działalności zarobkowej.

Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.8

Co z zatrudnieniem upadłego?

 

Upadły podczas trwania postępowania upadłościowego powinien a nawet musi podejmować zatrudnienie. Syndyk nie ma jednak mocy, aby ingerować w rodzaj i charakter pracy wykonywanej przez upadłego.

Co ważne, gdy po ustaleniu planu spłat wynagrodzenie upadłego wzrośnie nie ma to wpływu na plan spłat ustalony przez sąd upadłościowy. Jeżeli natomiast nastąpi istotna poprawa sytuacji upadłego z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzenia za pracę lub dochodów z działalności zarobkowej.  Każdy z wierzycieli oraz upadły może wystąpić wtedy z wnioskiem o zmianę planu spłaty wierzycieli.

Do takiej poprawy sytuacji majątkowej dojdzie np. w drodze odziedziczenia przez upadłego majątku, otrzymania jakiejś darowizny, wygranej w Totolotka i tym podobnych zdarzeń. Z oczywistych względów z wnioskiem o wprowadzeniu tego rodzaju zmiany w planie spłaty występować będą wierzyciele zainteresowani zwiększeniem zakresu obowiązków upadłego. Zmiana może mieć miejsce poprzez podwyższenie spłat bądź skrócenie okresu spłat.

Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.7

Co z dziećmi upadłego?

 

Z racji tego, że osoby pozostające na utrzymaniu upadłego nie powinny ponosić negatywnych konsekwencji ogłoszenia upadłości rodziców postępowanie to nie powinno w sposób negatywny wpływać na ich sytuacje życiową, zdrowotną i majątkową.

Dopuszcza się więc, aby upadły zawierał umowy dotyczące kształcenia dzieci, gdyż wychowanie dzieci i troska o nie leży w obowiązkach rodziców nakładanych przez kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Ponoszone przez rodzica nakłady finansowe nie mogą jednak być podstawą do uszczuplenia masy upadłości poprze nie przekazywanie na jej rzecz kwot, które powinny do niej trafić.

Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.6

Czy upadły może zaciągać zobowiązania pieniężne podczas trwania procesu upadłościowego?

 

Zadłużanie się upadłego po ogłoszeniu upadłości w trakcie postępowania upadłościowego powinno być nagannie traktowane i zmierzać do umorzenia postępowania upadłościowego czyli utratą prawa dłużnika na oddłużenie. Takie zachowanie jest postrzegane jako umyślne powiększanie stanu swojego zadłużenia i stanu niewypłacalności.

Inna sytuacja dotyczy osoby, co do której postępowanie upadłościowe zostało zakończone. Tu nie ma przeciwwskazań do zaciągania nowych zobowiązać, o ile oczywiście oddłużony konsument będzie miał z czego je spłacać.

Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.5

Umowa rachunku bankowego i karty płatniczej

 

Brak jest prawnie uzasadnionych podstaw, które zakazywałyby upadłemu zawierania umów rachunku bankowego i karty płatniczej.

Należy jednak pamiętać, że środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym należą do masy upadłości i z nich zaspokajani są wierzyciele. Syndyk ma jednak prawo rozwiązać umowę rachunku bankowego.

Praktyka pokazuje, że upadły niejednokrotnie napotyka na trudności związane z zawarciem umowy rachunku bankowego. Takie działanie Banków  może być postrzegane jako naruszenie dóbr osobistych upadłego.

Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.4

Umowa na dostawę mediów i usług telekomunikacyjnych

 

Brak jest prawnie uzasadnionych podstaw, które zakazywałyby upadłemu zawierania umów na dostawę mediów, bądź na dostawę usług telekomunikacyjnych. Pozbawianie upadłego prawa zawierania tego rodzaju umów rodziło by niebezpieczeństw tzw. ostracyzmu społecznego

Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.3

Upadłość a alimenty

 

Alimenty nie podlegają umorzeniu w postępowaniu upadłościowym. Jeżeli więc mamy długi z tytułu niepłaconych alimentów do momentu ich spłaty zawsze będziemy je mieć.

Po ogłoszeniu upadłości Syndyk dokonuje zaspokojenia świadczenia alimentacyjnego bezpośrednio z majątku dłużnika. Aby nie było w tym przedmiocie nadużyć zezwala się na wypłacanie alimentów do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na rzecz jednego uprawnionego.

Należy jednak pamiętać o tym, że sąd rozpoznając sprawę o alimenty bada zawsze usprawiedliwione potrzeby małoletniego jak i możliwości zarobkowe i  majątkowe osoby zobowiązanej do alimentów.

Badaniu sądu jest także poddane to czy alimenty nie zmierzają do obejścia prawa, a co za tym idzie do  uszczuplenia masy upadłości.

Jaki czas jest właściwy na złożenie wniosku o upadłość firmy?

Za czas właściwy należy uznać zgonie z art. 21 ustawy prawo upadłościowe termin 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, czyli dłużnik stał się niewypłacalny.

O niewypłacalności można mówić tylko wówczas, gdy dłużnik z powodu braku środków przez dłuższy czas nie wykonuje swoich przeważających zobowiązań.

Badanie niewypłacalności jest zadaniem niezwykle trudnym i wymaga wiedzy specjalistycznej biegłych z zakresy niewypłacalności. Wiedza sądu w tym zakresie nie stanowi dowodu w sprawie. Owa wiedza umożliwia jedynie i ułatwia sądowi ocenę dowodu z opinii biegłego. Koniecznym jest nie tylko znajomość specyfiki danej branży, jej struktury, jej pasywów i aktywów, otoczenia gospodarczego, stanu majątkowego a także aspektów prawnych i ekonomicznych

Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.2

Sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości

 

Ogłoszenie upadłości powoduje, że upadły traci prawo zarządu majątkiem, który wchodzi do masy upadłości. Syndyk może  zezwolić upadłemu na sprzedaż składników majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Nie jest to jednak przyznanie prawa upadłemu do zarządu jego majątkiem i należy odróżnić od siebie te dwie sytuacje. Upoważnienie od syndyka powinno być w formie pisemnej. Syndyk może takie upoważnienie zawsze cofnąć.

Co istotne sprzedaż majątku upadłego dokonywana na tej podstawie jest zawsze dokonywana w imieniu syndyka, a  upadły nie może zezwolić osobie trzeciej na sprzedaż w jej imieniu określonego składnika majątku.

Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.1

Rozpoczynamy serię wpisów na temat tego, co wolno upadłemu konsumentowi. Materiał będzie zawierał 9 części przydatnej i praktycznej wiedzy.

CZAS START !!!

Składniki majątku nie wchodzące do masy upadłości.

 

Ogłoszenie upadłości powoduje, że upadły traci prawo zarządu majątkiem, który wchodzi do masy upadłości.

Są jednak składniki majątku upadłego, które nie wchodzą do masy upadłości (są one jednocześnie zwolnione spod egzekucji) należą do nich m.in. chroniona część wynagrodzenia, niektóre przedmioty urządzenia domowego, przedmioty służące do wykonywania pracy zarobkowej, przedmioty służące do nauki.

W przypadku tych przedmiotów dłużnik sprawuje nad nimi zarząd osobiście. Należy pamiętać, że w sytuacji gdyby dłużnik wyzbył się tych przedmiotów sumy pieniężne w zamian za nie uzyskane w całości wchodzą do masy upadłości.