Miesiąc: październik 2023

Na czym polega otwarcie likwidacji stowarzyszenia?

Likwidacja stowarzyszenia rozpoczyna się od decyzji walnego zebrania członków stowarzyszenia. Przed podjęciem decyzji o likwidacji, należy sprawdzić statut stowarzyszenia. Statuty stowarzyszeń często zawierają wymóg uzyskania odpowiedniej większości głosów dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia. Statut może też szczegółowo regulować inne aspekty dot. likwidacji stowarzyszenia. Należy również pamiętać aby walne zebranie członków stowarzyszenia zostało zwołane przez odpowiedni organ, w..

Nierealizowanie obowiązków przez osobę, która ogłosiła upadłość.

Niewywiązywanie się z obowiązków ciążących na osobie, która ogłosiła upadłość, zarówno na etapie tuż po ogłoszeniu upadłości jak i w trakcie realizacji planu spłaty wierzycieli, może prowadzić do umorzenia postępowania lub uchylenia planu spłaty wierzycieli. Dlatego warto zapoznać się z obowiązkami, jakie są nałożone na upadłego i sumiennie je realizować. Dzięki rzetelnemu realizowaniu obowiązków upadły może liczyć na umorzenie..

O co pyta sąd na sprawie o podział majątku?

Strony postępowania są w jego trakcie wysłuchiwane co do faktów dotyczących podziału majątku. Przede wszystkim sąd pyta o składniki majątku oraz ich wartość. Jest to szczególnie istotne, jeżeli pomiędzy stronami są nieporozumienia dotyczące dzielonego majątku. Z tego też względu przydatne może okazać się wsparcie profesjonalnych pełnomocników. Przydadzą się także dowody przelewów, faktury, dokumenty potwierdzające darowizny ze strony rodziny czy zeznania świadków. Co prawda małżonkowie..

Czy po ogłoszeniu upadłości mam szansę na kredyt?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej oznacza przyznanie się do niewypłacalności. Jest oczywiste, że dla banku, a nawet firmy pożyczkowej oznacza to czerwone światło. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej osoba, która ją ogłosiła uwalnia się od dotychczasowych długów (poza ustalonymi spłatami), ale praktycznie nie może zaciągać kolejnych.Wpis o upadłości konsumenckiej będzie widniał w bazach dłużników przez 5-10 lat i w tym..

Jak przebiega proces zakończenie likwidacji fundacji?

To likwidator ustala kiedy ma się zakończyć likwidacja. Początek likwidacji określa data podjęcia uchwały o rozwiązaniu fundacji lub data wskazana w postanowieniu sądu o zarządzeniu likwidacji. W ustawie o fundacjach nie ma termin na zakończenie procesu likwidacji, ale w praktyce zwykle, odwołując się do przepisów dotyczących stowarzyszeń, likwidacja trwa maksymalnie rok. Zwykle fundacje likwidują się..

Jak wygląda sprawa w sądzie o podział majątku?

Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć do sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – do sądu spadku czyli co do zasady Sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Co do zasady majątek wspólny małżonków dzieli się na po połowie. Jednakże często zdarza się tak, że jeden..

To Top