Jak wygląda sprawa w sądzie o podział majątku?

Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć do sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – do sądu spadku czyli co do zasady Sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Co do zasady majątek wspólny małżonków dzieli się na po połowie. Jednakże często zdarza się tak, że jeden małżonek poświęcił na „budowanie” wspólnego majątku więcej czasu, nakładów finansowych, więcej pracy. Wtedy w postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w tym majątku oraz o tym, jakie wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty, i odwrotnie, podlegają zwrotowi. Małżonek żądający ustalenia przez Sąd nierównych udziałów musi swoje żądania udowodnić. Dowodami w takiej sprawie są najczęściej zeznania świadków, rachunki, które wówczas należy powołać we wniosku. Ponadto we wniosku o podział majątku należy dokładnie określić składniki majątku, podlegające podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności. Przede wszystkim do wniosku należy dołączyć odpis z księgi wieczystej, jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość. Wraz ze wnioskiem o podział majątku należy sądowi przedstawić dokument, który potwierdza ustanie wspólności majątkowej, np. wyrok rozwodowy, małżeńską umowę majątkową (w formie notarialnej), wyrok sądu ustanawiający rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa. Osoba, która wnioskuje, czyli składa wniosek, to wnioskodawca albo wnioskodawczyni. Należy w tym miejscu zawsze oprócz adresu wskazać również numer PESEL. Warto także podać numer kontaktowy oraz adres e-mailowy. We wniosku o podział majątku druga strona to uczestnik albo uczestniczka postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top