Jakie są prawa ojca po rozwodzie? Co należy się matce po rozwodzie? Co oznacza powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodziców?

Orzeczenie w przedmiocie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem wymaga wszechstronnego rozważenia przez sąd okoliczności faktycznych danej sprawy, dotyczących zarówno dziecka (dzieci) jak i rodziców. W pierwszej kolejności należy uwzględnić interes (dobro) dziecka i interes społeczny, nie zaś rodziców (por. wyrok SN z 25.08.1981 r., III CRN 155/81). Sąd bierze pod uwagę osobiste właściwości rodziców,..

Kto pokrywa koszty upadłości, gdy nie ma majątku?

Zgodnie z art. 491 Prawa upadłościowego jeśli majątek i dochody niewypłacalnego dłużnika nie pozwalają na pokrycie kosztów postępowania, to tymczasowo pokrywa je Skarb Państwa. Dłużnik powinien jednak je zwrócić w ramach planu spłaty zadłużenia. Taki zwrot może być odroczony do momentu, aż poprawi się sytuacja finansowa dłużnika np. gdy znajdzie zatrudnienie. Jeżeli natomiast nie ma..

Kim są likwidatorzy spółki z o.o. ?

Likwidatorów wskazuje się w zgłoszeniu o otwarcie likwidacji składanym w sądzie rejestrowym, o czym pisaliśmy w Kroku 1. Funkcje likwidatorów pełnią dawni członkowie zarządu likwidowanej spółki, których mandaty wygasają z momentem rozwiązania spółki. Na mocy uchwały wspólników na to stanowisko mogą zostać powołane osoby spoza grona dawnych członków zarządu. Pełnienie funkcji likwidatora, poza zakresem kompetencji, nie..

Podziękowania od Jurajskiej Izby Gospodarczej

KANCELARIA PRAWNA JAWORSKA & WSPÓLNICY otrzymała podziękowanie za całokształt współpracy z członkami Jurajskiej Izby Gospodarczej, a w szczególności za opracowywanie i przekazywanie do druku cyklu artykułów przybliżających przedsiębiorcą tematykę prawniczą. Serdecznie dziękuję całemu zespołowi Kancelarii za codzienne zaangażowanie w pracę na rzecz przedsiębiorców.

To Top