Podziękowanie dla Pani Mecenas Anna Jaworska od Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce” oraz od magazynu „BUSINESSWOMAN&life” za współtworzenie kalendarza gwiazd, a także za wsparcie i pomoc w organizacji gali charytatywnej.

Kto sprawuje nadzór nad fundacja?

Zgodnie z prawem fundacja podlega nadzorowi administracji rządowej i samorządowej. Organem nadzoru nad fundacją ze strony administracji rządowej jest minister właściwy ds. fundacji, wskazywany ze względu na cele, dla jakich została powołana fundacja i zakres działania ministerstwa. Jeśli cele są z różnego zakresu np. związane z edukacją i ochroną środowiska, fundator wskazuje jednego z ministrów..

Kiedy nie można wziąć rozwodu?

Do negatywnych przesłanek rozwodowych zaliczamy: brak trwałego i zupełnego rozkładu pożycia; naruszenie dobra wspólnych małoletnich dzieci, żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego; zasady współżycia społecznego. Mimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, sąd może nie orzec rozwodu ze względu na dobro wspólnych małoletnich dzieci, niezgodność z zasadami współżycia społecznego lub gdy rozwodu żąda wyłącznie małżonek winny rozstania. Jeżeli..

Co się dzieje z długami po ogłoszeniu upadłości?

W momencie ogłoszenia upadłości wierzyciele mają możliwość dochodzenia swoich roszczeń wobec dłużnika już jedynie w trybie postępowania upadłościowego. Majątek dłużnika, w tym także ten nabyty przez upadłego w trakcie trwania postępowania upadłościowego, staje się majątkową masą upadłościową, której celem jest zaspokojenie wierzycieli. W praktyce nie każdy przedsiębiorca może ogłosić upadłość. O tym bowiem decyduje sąd,..

Kto jest likwidatorem fundacji?

Tutaj również musimy odwołać się do statutu fundacji, aby sprawdzić, kto nim może zostać. W statucie często zapisane jest, że to członkowie ostatniego zarządu, tego, którego kadencja trwa w momencie podejmowania decyzji o likwidacji, stają się likwidatorami fundacji. Oczywiście, dopuszczalne są także inne opcje, np. „likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd, którego obowiązkiem jest działać..

Czego nie robić w trakcie rozwodu?

Nie powoływać na świadków rodziców swojego małżonka. Nie rozpoczynać sprawy bez konsultacji z radcą prawnym. Nie rezygnować ze złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia alimentów. Należy przygotować dowody na wydatki dzieci, najlepiej w formie faktur. Nie należy eskalować konfliktu i obrażać małżonka, przede wszystkim przy wniesieniu pozwu o rozwód za porozumieniem stron. Należy ujawnić radcy prawnemu/adwokatowi..

Co daje ogłoszenie upadłości firmy?

W momencie ogłoszenia upadłości firmy występuje konieczność wskazania oraz wydania majątku syndykowi. Obowiązek ten dotyczy także wszelkich dokumentów, które dotyczą działalności, majątku oraz rozliczeń upadłego. Dodatkowo, upadły lub organ go reprezentujący zobowiązany jest do udzielania syndykowi i sędziemu-komisarzowi wyjaśnień dotyczących swojego majątku. Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staję się tzw. masą upadłości. Służy ona..

Konferencja naukowa

  Mecenas Anna Jaworska została zaproszona na Konferencję Naukową pt. II Kongres Restrukturyzacyjny „Finansowanie przedsiębiorstwa w restrukturyzacji”, który odbył się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z pewnością poruszana na konferencji tematyka pomoże Klientom Kancelarii w procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

To Top