Miesiąc: sierpień 2023

Jakie są zalety upadłości konsumenckiej ?

Przede wszystkim jako pierwszą zaletę upadłości konsumenckiej należy wskazać możliwość zatrzymania wszelkich postępowań sądowych dotyczących zadłużenia, a także egzekucji komorniczych i naliczania karnych odsetek. Ponadto, bez znaczenia pozostaje wielkość zobowiązań, ani też czas pozostawania w zwłoce z ich spłatą. Należy także pamiętać, iż w 2020 r. doszło do zliberalizowania przepisów dotyczących ogłoszenia upadłości. Od tej..

Jakie są przyczyny likwidacji fundacji?

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach „w razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w statucie. Jeżeli statut nie przewiduje likwidacji fundacji lub jego postanowienia w tym przedmiocie nie są wykonywane, właściwy..

Co podlega podziałowi majątku po rozwodzie?

Majątek wspólny małżonków powstaje w chwili zawarcia związku małżeńskiego z mocy prawa, chyba że wystąpiły ustawowe okoliczności wyłączające taką możliwość (np. wcześniejsze zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej, ubezwłasnowolnienie jednej z osób mającej zawrzeć małżeństwo lub ogłoszenie jej upadłości). Majątek wspólny małżonków to nic innego jak przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej ustawowej przez oboje małżonków..

Upadłość konsumencka bez majątku – co sprawdza sąd?

W przypadku upadłości konsumenckiej bez majątku sąd sprawdza przede wszystkim, czy dłużnik faktycznie nie posiada żadnych składników majątkowych. Należy więc pamiętać, że ich zatajenie może skutkować odrzuceniem wniosku.Nie warto także pozbywać się majątku w celu uniknięcia jego zajęcia przez syndyka, ponieważ takie działania mogą okazać się nieskuteczne. Przykładowo, jeśli w roku poprzedzającym złożenie wniosku o..

Co dzieje się z długami przy upadłości konsumenckiej z brakiem majątku?

Może się wydawać, że brak majątku uniemożliwia oddłużenie. Nie jest to prawdą, ponieważ jeśli dojdzie do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, dalsze postępowanie oddłużeniowe może potoczyć się według różnych scenariuszy uzależnionych od sytuacji finansowej dłużnika:1.Sąd może ustalić plan spłaty wierzycieli – jeśli dłużnik nie ma majątku, lecz ma dochody (np. z tytułu pracy zarobkowej lub emerytury), wierzyciele..

Proces zgłoszenia otwarcia likwidacji fundacji

Podjęcie uchwały o likwidacji fundacji nie oznacza jeszcze utraty bytu prawnego fundacji. Uchwałę o likwidacji fundacji należy zgłosić do sądu rejestrowego. Dokonuje tego wybrany likwidator na odpowiednich drukach zgłoszeniowych. Do głównego druku zgłoszeniowego należy dołączyć: 1.uchwałę o likwidacji fundacji zawierającą wskazanie przyczyn likwidacyjnych, 2.uchwałę o wyborze likwidatora wraz z określeniem sposobu reprezentacji fundacji w czasie likwidacji, 3.zgodę likwidatora na..

Czym jest Sprawozdanie Likwidacyjne?

Sprawozdanie likwidacyjne sporządza się na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Sprawozdanie to likwidatorzy następnie przedstawiają wspólnikom, którzy powinni je zatwierdzić uchwałą Zgromadzenia Wspólników tym samym zamykając likwidację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Likwidatorzy ogłaszają zatwierdzone sprawozdanie likwidacyjne w siedzibie spółki. Jeżeli poprawnie zwołane przez likwidatorów Zgromadzenie Wspólników nie będzie..

Co nie podlega podziałowi majątku po rozwodzie?

Majątek osobisty stanowi mienie, do którego tytuł prawny posiada tylko jeden małżonek. W skład majątku osobistego wchodzą przede wszystkim przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, czyli de facto, przed zawarciem małżeństwa. Wszelkie mienie jakie małżonek posiadał przed zawarciem małżeństwa nie wchodzi do majątku wspólnego. Majątek osobisty stanowią też przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania..

Co oznacza powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców?

Sąd rodzinny orzekając o rozwodzie może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień względem dziecka. W takiej sytuacji sąd w wyroku rozwodowym wskaże do jakich praw i obowiązków ogranicza władzę rodzicielską drugiego z rodziców. Na przykład może zaznaczyć, iż kwestie dotyczące leczenia dziecka muszą być rozstrzygane wspólnie..

To Top