Miesiąc: grudzień 2021

Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.9

Czy upadły po ustaleniu planu spłat może otworzyć działalność gospodarczą?   Upadły po ustaleniu przez sąd planu spłat i w trakcie jego wykonywania może otworzyć działalność gospodarczą. Taki zabieg jest jednak niemożliwy w trakcie trwania postępowania upadłościowego. Skoro upadłość konsumencka kończy się z dniem uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłat to nic nie stoi..

Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.8

Co z zatrudnieniem upadłego?   Upadły podczas trwania postępowania upadłościowego powinien a nawet musi podejmować zatrudnienie. Syndyk nie ma jednak mocy, aby ingerować w rodzaj i charakter pracy wykonywanej przez upadłego. Co ważne, gdy po ustaleniu planu spłat wynagrodzenie upadłego wzrośnie nie ma to wpływu na plan spłat ustalony przez sąd upadłościowy. Jeżeli natomiast nastąpi..

Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej w sytuacji zawarcia układu.

Wspólnicy spółki jawnej odpowiadają solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką za zobowiązania spółki bez ograniczeń, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. W wyroku z dnia 26.01.2018 sygn. akt. II CSK 468/17 Sąd Najwyższy stwierdził, że w sytuacji zawarcia przez spółkę układu z wierzycielami wspólnicy spółki ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec wierzycieli jednak tylko..

Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.7

Co z dziećmi upadłego?   Z racji tego, że osoby pozostające na utrzymaniu upadłego nie powinny ponosić negatywnych konsekwencji ogłoszenia upadłości rodziców postępowanie to nie powinno w sposób negatywny wpływać na ich sytuacje życiową, zdrowotną i majątkową. Dopuszcza się więc, aby upadły zawierał umowy dotyczące kształcenia dzieci, gdyż wychowanie dzieci i troska o nie leży..

Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.6

Czy upadły może zaciągać zobowiązania pieniężne podczas trwania procesu upadłościowego?   Zadłużanie się upadłego po ogłoszeniu upadłości w trakcie postępowania upadłościowego powinno być nagannie traktowane i zmierzać do umorzenia postępowania upadłościowego czyli utratą prawa dłużnika na oddłużenie. Takie zachowanie jest postrzegane jako umyślne powiększanie stanu swojego zadłużenia i stanu niewypłacalności. Inna sytuacja dotyczy osoby, co..

Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.5

Umowa rachunku bankowego i karty płatniczej   Brak jest prawnie uzasadnionych podstaw, które zakazywałyby upadłemu zawierania umów rachunku bankowego i karty płatniczej. Należy jednak pamiętać, że środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym należą do masy upadłości i z nich zaspokajani są wierzyciele. Syndyk ma jednak prawo rozwiązać umowę rachunku bankowego. Praktyka pokazuje, że upadły niejednokrotnie..

Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.4

Umowa na dostawę mediów i usług telekomunikacyjnych   Brak jest prawnie uzasadnionych podstaw, które zakazywałyby upadłemu zawierania umów na dostawę mediów, bądź na dostawę usług telekomunikacyjnych. Pozbawianie upadłego prawa zawierania tego rodzaju umów rodziło by niebezpieczeństw tzw. ostracyzmu społecznego

Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.3

Upadłość a alimenty   Alimenty nie podlegają umorzeniu w postępowaniu upadłościowym. Jeżeli więc mamy długi z tytułu niepłaconych alimentów do momentu ich spłaty zawsze będziemy je mieć. Po ogłoszeniu upadłości Syndyk dokonuje zaspokojenia świadczenia alimentacyjnego bezpośrednio z majątku dłużnika. Aby nie było w tym przedmiocie nadużyć zezwala się na wypłacanie alimentów do wysokości minimalnego wynagrodzenia..

Jaki czas jest właściwy na złożenie wniosku o upadłość firmy?

Za czas właściwy należy uznać zgonie z art. 21 ustawy prawo upadłościowe termin 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, czyli dłużnik stał się niewypłacalny. O niewypłacalności można mówić tylko wówczas, gdy dłużnik z powodu braku środków przez dłuższy czas nie wykonuje swoich przeważających zobowiązań. Badanie niewypłacalności jest zadaniem niezwykle trudnym..

To Top