Co zwalnia z płacenia alimentów? Kiedy nie należą się alimenty na dziecko?

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Przepisy przewidują sytuacje, po których wystąpieniu możemy doprowadzić do zaprzestania płacenia alimentów. Pamiętać jednak należy, że uchylenie obowiązku alimentacji może nastąpić jedynie poprzez orzeczenie sądowe. Wymaga więc złożenia stosownego pozwu. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem..

Ile kosztuje restrukturyzacja firmy?

Na sumę kosztów składać się będą: opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego; wynagrodzenie nadzorcy lub zarządcy sądowego; wydatki sądowe w toku postępowania. Od wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego musisz zapłacić opłatę sądową w wysokości 1.000 zł. Wyjątek stanowi uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego (jeden z rodzajów restrukturyzacji), tu opłata wynosi 200 zł. Prowadzenie postępowania..

Ile trwa proces likwidacji spółki?

Likwidacja spółki z o.o. trwa co najmniej 6 miesięcy od dnia opublikowania w MSiG ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Na czas trwania ma wpływ sytuacja spółki, ilość spraw do zamknięcia czy majątek do spieniężenia. Nie bez znaczenia jest też czas oczekiwania na wykreślenie spółki z KRS. Zatem należy przygotować się, że likwidacja potrwa..

Jak przebiega likwidacja spółki? Jak zlikwidować spółkę z O.O krok po kroku?

Likwidację można rozpocząć pod warunkiem, że wystąpiła jedna z przyczyn umożliwiających rozwiązanie spółki. Likwidacja spółki rozpoczyna się uchwałą wspólników o rozwiązaniu spółki. Warto zwrócić uwagę na jej szczególną formę – akt notarialny. W powyższej lub osobnej uchwale należy również wskazać likwidatorów, którymi co do zasady są członkowie zarządu spółki z o.o. Można jednak, w umowie..

Z kim zostaną dzieci po rozwodzie?

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli..

Co to jest restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja firmy to proces zbiorczych działań w sferze kapitałowej, zarządczej (organizacyjnej), czy po stronie aktywów firmy, których celem jest zwiększenie efektywności, optymalizacja sposobu wykorzystania posiadanych zasobów przedsiębiorstwa, czy poprawa pozycji podmiotu na konkurencyjnym rynku. Procedura zmierzająca do uniknięcia ogłoszenia upadłości wiąże się m.in. ze znalezieniem przyczyn kryzysu ekonomicznego przedsiębiorstwa, ich eliminacją, poprawą relacji z wierzycielami,..

O co pyta sąd na rozprawie rozwodowej ?

Sąd zazwyczaj rozpoczyna przesłuchanie strony od ogólnych pytań o zawarty związek małżeński. Ta część pytań zazwyczaj nie nastręcza stronom trudności. Przykładowe pytania w tym zakresie np.: Kiedy Pan/Pani zawarł związek małżeński? Czy to Pana/Pani pierwszy związek małżeński? Zawierał Pan/Pani umowy majątkowe małżeńskie? Czy ma Pan/Pani dzieci z powodem/pozwanym? Jeśli tak, to ile, w jakim wieku?..

Ile kosztuje likwidacja spółki?

Pierwszym kosztem związanym z likwidacją jest koszt notariusza za sporządzenie w formie aktu notarialnego protokołu posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, które podejmuje uchwałę o rozpoczęciu likwidacji spółki. Taka uchwała najczęściej rozpoczyna proces likwidacji. Do tego doliczyć trzeba koszty wypisów aktów notarialnych z uchwałą potrzebnych likwidatorom w dalszych etapach likwidacji. Otwarcie likwidacji trzeba zgłosić w sądzie rejestrowym…

To Top