Kto sprawuje nadzór nad fundacja?

Zgodnie z prawem fundacja podlega nadzorowi administracji rządowej i samorządowej. Organem nadzoru nad fundacją ze strony administracji rządowej jest minister właściwy ds. fundacji, wskazywany ze względu na cele, dla jakich została powołana fundacja i zakres działania ministerstwa. Jeśli cele są z różnego zakresu np. związane z edukacją i ochroną środowiska, fundator wskazuje jednego z ministrów – tego, z którym wiążą się główne cele fundacji. Przy wyborze właściwego ministerstwa pomocna może ustawa  o działach administracji rządowej określająca zakres działania ministerstw oraz szczegółowe informacje o zadaniach udostępniane na stronach internetowych poszczególnych ministerstw. Informację o wyborze „swojego” ministra zamieszcza się w statucie fundacji. Dodatkowo fundator sporządza oświadczenie w tej sprawie. Jest ono załącznikiem do wniosku o rejestrację fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Drugi organ nadzoru, ze strony administracji samorządowej, jest związany z przynależnością terytorialną. Jest nim starosta powiatu, na terenie którego mieści się siedziba fundacji. W miastach na prawach powiatu są to prezydenci miast. W związku z tym, że nadzór samorządowy ma związek z miejscowością, w której mieści się siedziba fundacji, a jest to informacja podawana w statucie, nie ma potrzeby osobnego zapisu statutowego dotyczącego tej kwestii. Fundator nie składa również odrębnego oświadczenia, w którym wskazywałby starostę. Sam wybór miejscowości siedziby to wskazanie również powiatu, a tym samym organu sprawującego nadzór.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top