Ile kosztuje ogłoszenie upadłości firmy?


Pierwszym kosztem w procesie ogłoszenia upadłości spółki jest opłata sądowa w wysokości 1.000 zł od wniosku o upadłość spółki. Opłatę tę trzeba wpłacić na konto sądu upadłościowego jeszcze przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, a dowód przelewu dołącza się do samego wniosku o upadłość. Do wniosku o upadłość trzeba też załączyć dowód zapłaty zaliczki na wydatki postępowania w wysokości ok. 5.148,07 zł. Kwota ta zmienia się każdego roku i ustala się ją jako jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Koszty właściwego postępowania upadłościowego powinny być pokryte z masy upadłościowej, czyli majątku dłużnika jaki ma zostać przeprowadzony na przeprowadzenie upadłości. Kosztami tymi będą między innymi koszty związane ze sprzedażą majątku upadłego, czy też koszty związane z ustalaniem listy wierzycieli i ich roszczeń wobec upadłego. Ich wysokość będzie zależna od wielu okoliczności – tego jaki majątek oraz jakiej wartości wchodzi w skład masy upadłości, tego ilu jest wierzycieli upadłego i innych indywidualnych czynników. Kluczowym wydatkiem jest też wynagrodzenie syndyka. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Sąd biorąc pod uwagę wysokość funduszów masy upadłości, stopień zaspokojenia wierzycieli, nakład pracy syndyka, zakres czynności podejmowanych w postępowaniu, stopień ich trudności oraz czas trwania postępowania. Do tych kosztów doliczyć trzeba też pozostałe koszty związane z prowadzeniem postępowania upadłościowego. Będą to koszty ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, koszty osób zatrudnionych przez syndyka (np. księgowa), koszty korzystania z niezbędnych pomieszczeń, koszty korespondencji, koszty archiwizacji dokumentów, koszty obsługi wierzycieli, podatki i inne opłaty publiczne.

Radca Prawny Anna Jaworska – Kancelaria Prawna Jaworska & Wspólnicy

telefon: 666 911 333

Kliknij tu, aby umówić się na bezpłatną konsultację