Jak rozwiązać stowarzyszenie krok po kroku?

Likwidacja stowarzyszenia rozpoczyna się od decyzji walnego zebrania członków stowarzyszenia. Aby „otworzyć” likwidację, formalnie zwołane walne zebranie członków stowarzyszenia musi podjąć formalną uchwałę o likwidacji stowarzyszenia. Uchwała ta winna przede wszystkim zawierać: przyczyny rozwiązania stowarzyszenia, datę rozwiązania stowarzyszenia, wskazanie likwidatorów oraz przeznaczenie majątku stowarzyszenia. Głównym zadaniem likwidatora jest przede wszystkim formalne zgłoszenie otwarcia likwidacji stowarzyszenia do sądu rejestrowego. Likwidator powinien dodatkowo przedłożyć sądowi rejestrowemu: uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia zawierającą zapisy dot. wskazania przyczyn i daty rozwiązania stowarzyszenia, wskazujące osobę likwidatora oraz określające przeznaczenie majątku po likwidacji stowarzyszenia, podpisaną przez członków stowarzyszenia listę obecności na walnym zebraniu członków stowarzyszenia, listę likwidatorów wraz ze wskazaniem danych adresowych, dowód uiszczenia opłaty sądowej (dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców opłata wynosi 350,00 zł dla podmiotów zarejestrowanych jedynie w rejestrze stowarzyszeń – 250,00 zł). Likwidator powinien opublikować ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia, w którym wezwie potencjalnych wierzycieli podmiotu do zgłaszania swoich wierzytelności. Następnie wraz z księgowym prowadzącym sprawy stowarzyszenia, likwidator winien opracować sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji. Likwidator powinien przystąpić do likwidacji majątku stowarzyszenia. W związku z tym, że likwidator zakończył czynności likwidacyjne, powinien zwołać walne zebranie członków stowarzyszenia. Walne zebranie członków stowarzyszenia ma na celu zatwierdzenie sprawozdania likwidatora, zawierającego opis wykonanych przez niego czynności, przedstawionego przez likwidatora sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji, oraz sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia likwidacji. Gdy walne zebranie członków stowarzyszenia zatwierdzi sprawozdania finansowe oraz czynności likwidatora, likwidatorowi pozostaje już tylko formalne złożenie wniosku o wykreślenie stowarzyszenia wraz załącznikami, podobnie jak przy otwarciu likwidacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top