Co robi likwidator stowarzyszenia?

Zgodnie z przepisami podstawowym obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie jak najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanej organizacji przed nieuzasadnionym uszczupleniem. Maksymalny termin na zakończenie tego procesu to rok. Początek terminu określa data podjęcia uchwały lub data wskazana w postanowieniu sądu o rozwiązaniu stowarzyszenia i zarządzeniu likwidacji. Czynności, które likwidator musi podjąć to: zgłoszenie informacji o rozwiązaniu stowarzyszenia do sądu; sprawdzenie, czy i jakie obowiązki na likwidatora nakłada statut bądź inne dokumenty wewnętrzne, w tym uchwały podjęte na walnym zebraniu o rozwiązaniu organizacji; sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji; podanie do publicznej wiadomości informacji o likwidacji stowarzyszenia; sporządzenie sprawozdania likwidatora z przeprowadzenia likwidacji; przekazanie majątku pozostałego po likwidacji wybranemu podmiotowi zgodnie z przepisami i wolą walnego zebrania członków; przedstawienie właściwemu organowi organizacji (w zależności od zapisów statutu np. walnemu zebraniu członków) sprawozdania likwidatora z likwidacji wraz ze sprawozdaniem finansowym na dzień zakończenia likwidacji; złożenie wniosku o wykreślenie stowarzyszenia z rejestru KRS; złożenie wniosku o wykreślenie organizacji z ewidencji REGON oraz urzędu skarbowego właściwego dla siedziby organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top