Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.2


Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.2

Sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości

 

Ogłoszenie upadłości powoduje, że upadły traci prawo zarządu majątkiem, który wchodzi do masy upadłości.

 

Syndyk może  zezwolić upadłemu na sprzedaż składników majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Nie jest to jednak przyznanie prawa upadłemu do zarządu jego majątkiem i należy odróżnić od siebie te dwie sytuacje.

 

Upoważnienie od syndyka powinno być w formie pisemnej. Syndyk może takie upoważnienie zawsze cofnąć.

 

Co istotne sprzedaż majątku upadłego dokonywana na tej podstawie jest zawsze dokonywana w imieniu syndyka, a  upadły nie może zezwolić osobie trzeciej na sprzedaż w jej imieniu określonego składnika majątku.

 

radca prawny Anna Jaworska – Kancelaria Prawna Jaworska & Wspólnicy
 telefon: 666 911 333, www.jaworska-kancelaria.pl