Odpowiedzialność członków rady wierzycieli


Członkostwo w radzie wierzycieli jest obwarowanie dbaniem o interes ogółu wierzycieli.

Odpowiedzialność odszkodowawcza Rady Wierzycieli wiązana jest jedynie z dopuszczeniem się przez nich zawinionych zachowań i opiera się na przesłankach wskazanych w art 415 k.c. Przesłankami tymi są zaistnienie zdarzenia  którego konsekwencją jest odszkodowanie, uszczerbek w majątku  bądź innych dobrach poszkodowanego a także związek przyczynowy pomiędzy powyższymi zdarzeniami.

Dopiero łączne spełnienie powyższych przesłanek powoduje zaistnienie rzeczonej odpowiedzialności. Tym samym źródłem uzasadnionej odpowiedzialności Rady Wierzycieli jest nienależyte, umyślne bądź niesumienne wykonywanie ich obowiązków o charakterze ustawowym.

Radca Prawny Anna Jaworska – Kancelaria Prawna Jaworska & Wspólnicy

telefon: 666 911 333

Kliknij tu, aby umówić się na bezpłatną konsultację