Wniosek o ogłoszenie upadłości przerywa bieg przedawnienia

Samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przerywa bieg przedawnienia wierzytelności wskazanej we wniosku będącej przedmiotem roszczenia. Co istotne nawet jeżeli we wniosku o ogłoszenie upadłości została wskazana wierzytelność, która istniała, a wniosek został oddalony na podstawie art. 13 ust 1 ustawy prawo upadłościowe, te ten wniosek przerywa bieg przedawnienia również co do tej wierzytelności. Bieg..

Jaki sąd wybrać, polski czy zagraniczny

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE.L nr 141,s 19) sądy Państwa członkowskiego, na którego terytorium znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika, posiadają jurysdykcję do wszczęcia postępowania upadłościowego. Wyjazdy emigracyjne nie dają podstawy do uznania jurysdykcji Państwa obcego. Głównym ośrodkiem..

Obce państwo ogłosiło Twoją upadłość – sąd polski musi ją uznać!

Orzeczenia sądów państw członkowskich podlegają uznaniu z mocy prawa przez sądy polskie. Państwo członkowskie może odmówić uznania postępowania upadłościowego tylko wówczas gdy pozostaje w oczywistej sprzeczności z obowiązujący stanem prawnym z podstawowymi zasadami lub konstytucyjnie zagwarantowanymi prawami i wolnościami. Uznanie bowiem opiera się na zasadnie wzajemnego zaufania a państwa członkowskie nie maja prawa do merytorycznej..

Skarga Pauliańska w postępowaniu upadłościowym

Bezskuteczność wobec masy upadłości (majątku upadłego) rozporządzenia majątkiem upadłego w sytuacji pozbycia się majątku na rzecz osoby trzeciej (obcej w stosunku do upadłego), będzie miała rację bytu w sytuacji, gdy zostaną spełnione następujące przesłanki: istnienie godnego ochrony interesu wierzyciela dokonanie czynności przez upadłego z osobą trzecią dokonanie przez upadłego czynności na niekorzyść wierzyciela uzyskanie przez..

Czy można zaskarżyć postanowienie o zabezpieczeniu majątku upadłego?

Sąd upadłościowy może wydać postanowienie o zabezpieczeniu majątku dłużnika polegające na ustanowieniu Tymczasowego Nadzorcy Sądowego, zawieszeniu postępowania egzekucyjne, uchyleniu zajęcia na rachunku bankowy, czy powołaniu Zarządu Przymusowego. Sąd może stosować także inne sposoby zabezpieczenia polegające np. na zakazie dokonywania określonych w postanowieniu czynności faktycznych czy prawnych, a także inne sposoby nie wymienione wprost w kodeksie..

Odpowiedzialność członków rady wierzycieli

Członkostwo w radzie wierzycieli jest obwarowanie dbaniem o interes ogółu wierzycieli. Odpowiedzialność odszkodowawcza Rady Wierzycieli wiązana jest jedynie z dopuszczeniem się przez nich zawinionych zachowań i opiera się na przesłankach wskazanych w art 415 k.c. Przesłankami tymi są zaistnienie zdarzenia  którego konsekwencją jest odszkodowanie, uszczerbek w majątku  bądź innych dobrach poszkodowanego a także związek przyczynowy..

Przetarg, aukcja czy sprzedaż z wolnej ręki

Powyższe zagadnienia reguluje art. 311 ust 1 ustawy prawo upadłościowe. W myśl jego zapisów likwidacji masy upadłości można dokonać zarówno poprzez przetarg, aukcję jak i na zasadzie sprzedaży z wolnej ręki. Co istotne w przypadku przedsiębiorstwa Syndyk może odstąpić od sprzedaży przedsiębiorstwa w całości tylko za zgodną rady wierzycieli a w sytuacji jej braku tylko..

Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.1

Rozpoczynamy serię wpisów na temat tego, co wolno upadłemu konsumentowi. Materiał będzie zawierał 9 części przydatnej i praktycznej wiedzy. CZAS START !!! Składniki majątku nie wchodzące do masy upadłości.   Ogłoszenie upadłości powoduje, że upadły traci prawo zarządu majątkiem, który wchodzi do masy upadłości. Są jednak składniki majątku upadłego, które nie wchodzą do masy upadłości..

Syndyk dołączył do zespołu kancelarii

Pragniemy serdecznie poinformować, o podjęciu współpracy z renomowanym syndykiem z okręgu krakowskiego oraz warszawskiego. Kancelaria otwiera nowy dział prawny, w którym będziemy wspierać przedsiębiorców podczas restrukturyzacji uproszczonej tarczy 4.0 oraz w procesie postępowania restrukturyzacyjnego. Dzięki obsłudze prawnej, klient otrzyma nie tylko pomoc doradcy restrukturyzacyjnego, a także wsparcie wykwalifikowanych prawników.  

To Top