Kategoria: Upadłość

Co to jest restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja firmy to proces zbiorczych działań w sferze kapitałowej, zarządczej (organizacyjnej), czy po stronie aktywów firmy, których celem jest zwiększenie efektywności, optymalizacja sposobu wykorzystania posiadanych zasobów przedsiębiorstwa, czy poprawa pozycji podmiotu na konkurencyjnym rynku. Procedura zmierzająca do uniknięcia ogłoszenia upadłości wiąże się m.in. ze znalezieniem przyczyn kryzysu ekonomicznego przedsiębiorstwa, ich eliminacją, poprawą relacji z wierzycielami,..

Jakie warunki trzeba spełnić aby ogłosić upadłość konsumencką?

Ustawa przewidziała wyłącznie dwie przesłanki, które dłużnik zobowiązany jest spełnić, aby sąd rejonowy odpowiedni dla jego miejsca zamieszkania wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Podstawowym warunkiem jest niewypłacalność wnioskodawcy. Dłużnik musi utracić płynność finansową, w wyniku czego nie ma możliwości na regulowanie należności wobec wierzycieli oraz bieżących kosztów związanych z utrzymaniem domu, czy rodziny. Dłużnik jest..

Czy opłaca się ogłosić upadłość konsumencką?

Przede wszystkim jako pierwszą zaletę upadłości konsumenckiej należy wskazać możliwość zatrzymania wszelkich postępowań sądowych dotyczących zadłużenia, a także egzekucji komorniczych i naliczania karnych odsetek. Ponadto, bez znaczenia pozostaje wielkość zobowiązań, ani też czas pozostawania w zwłoce z ich spłatą. Należy także pamiętać, iż w 2020 r. doszło do zliberalizowania przepisów dotyczących ogłoszenia upadłości. Od tej..

Z czym wiąże się upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest sposobem na uwolnienie się od długów. Korzystają z niej osoby niewypłacalne, które nie są w stanie spłacać zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Upadłość konsumencka jest sposobem na uwolnienie się od długów. Korzystają z niej osoby niewypłacalne, które nie są w stanie spłacać zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. W procesie dotyczącym upadłości sąd ustala plan..

Jakie są minusy ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Za największy minus należy wskazać utratę praw do swojego majątku. Wszelkie nieruchomości oraz wartościowe ruchomości zostają przeznaczone na uregulowanie zadłużenia. Co więcej, bardzo często dochodzi do zajmowania części wynagrodzenia przez syndyka. Tym samym zadłużenie nie dość, że jest spłacane z całego majątku dłużnika, to jeszcze bez jego kontroli. Osoba, która ogłosiła upadłość musi liczyć się..

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości firmy?

Pierwszym kosztem w procesie ogłoszenia upadłości spółki jest opłata sądowa w wysokości 1.000 zł od wniosku o upadłość spółki. Opłatę tę trzeba wpłacić na konto sądu upadłościowego jeszcze przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, a dowód przelewu dołącza się do samego wniosku o upadłość. Do wniosku o upadłość trzeba też załączyć dowód zapłaty zaliczki na..

Co się dzieje z długami po ogłoszeniu upadłości?

W momencie ogłoszenia upadłości wierzyciele mają możliwość dochodzenia swoich roszczeń wobec dłużnika już jedynie w trybie postępowania upadłościowego. Majątek dłużnika, w tym także ten nabyty przez upadłego w trakcie trwania postępowania upadłościowego, staje się majątkową masą upadłościową, której celem jest zaspokojenie wierzycieli. W praktyce nie każdy przedsiębiorca może ogłosić upadłość. O tym bowiem decyduje sąd,..

Co daje ogłoszenie upadłości firmy?

W momencie ogłoszenia upadłości firmy występuje konieczność wskazania oraz wydania majątku syndykowi. Obowiązek ten dotyczy także wszelkich dokumentów, które dotyczą działalności, majątku oraz rozliczeń upadłego. Dodatkowo, upadły lub organ go reprezentujący zobowiązany jest do udzielania syndykowi i sędziemu-komisarzowi wyjaśnień dotyczących swojego majątku. Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staję się tzw. masą upadłości. Służy ona..

Co się dzieje gdy firma ogłasza upadłość?

Bankructwo firmy to niemożność regulowania swoich zobowiązań względem wierzycieli. Zgodnie z domniemaniem wskazanym w ustawie z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe do niewypłacalności dochodzi, jeśli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące, licząc od dnia spłaty zobowiązań Dłużnicy – osoby prawne lub jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznała zdolność prawną, stają się niewypłacalne także wtedy,..

Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.9

Czy upadły po ustaleniu planu spłat może otworzyć działalność gospodarczą?   Upadły po ustaleniu przez sąd planu spłat i w trakcie jego wykonywania może otworzyć działalność gospodarczą. Taki zabieg jest jednak niemożliwy w trakcie trwania postępowania upadłościowego. Skoro upadłość konsumencka kończy się z dniem uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłat to nic nie stoi..

To Top